Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường – Top1Learn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường – Top1Learn

Môi trường sống luôn là một trong những đề tài gây bức bối hiện nay, nhất là trái đất đang trong trạng thái nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, chủ đề môi trường luôn là một trong những chủ đề thường hay được đề cặp đến trong các bài thi IELTS. Ngày hôm nay, Top1Learn sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường
Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường

Xem thêm bài viết sau:

1. Các danh từ thường gặp chủ đề Môi trường

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học
 4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon
 5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa
 6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu
 7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 8. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật
 9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa
 12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng
 13. dust /dʌst/ bụi bẩn
 14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất
 15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học
 16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái
 17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra
 18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường
 20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học
 21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
 22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài có nguy cơ tuyệt chủng
 23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải
 24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch
 25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói
 26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón
 28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu
 29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính
 30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn
 34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
 35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn
 36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới
 37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải
 39. soil /sɔɪl/ đất
 40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời
 41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa

Xem thêm bài viết sau:

2. Tính từ chủ đề Môi trường

Tính từ chủ đề Môi trường
Tính từ chủ đề Môi trường
 1. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 2. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi
 3. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng
 4. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại
 5. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
 6. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 7. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 8. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 9. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 10. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 11. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường

3. Động từ chủ đề Môi trường

 1. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn
 2. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
 3. die out /daɪ aʊt/ chết dần
 4. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
 5. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn
 6. dump /dʌmp/ vứt bỏ
 7. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra
 8. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 9. leak /liːk/ rò rỉ
 10. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa
 11. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm
 12. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ
 13. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
 14. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế
 15. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 16. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 17. clean /klin/ dọn dẹp

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn vốn từ vựng đa dạng trong các bài thi IELTS, công việc và đời sống nhé!

TOP44 - top1copy.top1vietnam.vn
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart